Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden voordat u besteld.

Indien u overgaat tot het doen van een bestelling gaat u accoord met onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Martin`s Health Shop


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Martin`s Health Shop en een consument waarop Martin`s Health Shop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Martin`s Health Shop , verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie
Alle informatie op de website van Martin`s Health Shop is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Martin`s Health Shop is hiervoor niet aansprakelijk. Martin`s Health Shop is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het bestellingsoverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij TPG post ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Martin`s Health Shop zal u hiervan op de hoogte houden.
Wij doen ons best om onze website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het product moet uiterlijk 14 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website van Martin`s Health Shop zijn in euro’s en inclusief BTW.
Consumenten kunnen op meerdere manieren elektronisch aan Martin`s Health Shop betalen. Op de website vindt u de betaalmogelijkheden. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling aan Martin`s Health Shop is ontvangen.
Voor de verzending van de artikelen brengt Martin`s Health Shop de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten vindt u bij de bestelling

5. Bezorging
De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
De bestelling wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling bij TPG Post ter bezorging aangeboden. We streven er naar binnen 24 uur het pakket aan te bieden met uitzondering van het weekend en feestdagen. TPG Post bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij `niet thuis` ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door TPG Post kan Martin`s Health Shop niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Martin`s Health Shop is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


7. Niet goed, geld terug
Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Martin`s Health Shop te retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Martin`s Health Shop en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Martin`s Health Shop nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer het produkt is geopend, vernield, of beschadigd is. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd is.
Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Martin`s Health Shop restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Martin`s Health Shop binnen 21 dagen het betaalde bedrag terug, minus de kosten gemaakt voor betalen met IDEAL ( = € 1,18)

8. Vragen / klachten
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail te berichten (info@mhsonline.nl). Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht. Echter, tijdens zon- en feestdagen zal u binnen 5 werkdagen een bericht krijgen.

9. Privacy
Martin`s Health Shop vindt het zéér belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Martin`s Health Shop zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Martin`s Health Shop. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

10. Aansprakelijkheid
Alle artikelen die in het assortiment van Martin`s Health Shop zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. Martin`s Health Shop garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de doorMartin`s Health Shop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 " Niet goed, geld terug" is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Martin`s Health Shop sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Martin`s Health Shop beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Bovendien is Martin`s Health Shop niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing/dosering van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Martin`s Health Shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Martin`s Health Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Martin`s Health Shop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Martin`s Health Shop noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

Martin`s Health Shop(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Eigen merk Vitamines
  • a.vogel
  • solgar
  • vsm
  • eko keurmerk
  • logo natuurwinkel met MHS
  • ekoplaza logo
© 2009 - 2024 Martin`s Health Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel